Sprung zum Inhalt


Home > Tracheophyta > Magnoliopsida > Myrtales > Melastomataceae

Melastomataceae (Subscribe)


Categories

Acanthella (2)
Acinodendron (492)
Aciotis (14)
Acisanthera (17)
Adamea (1)
Adelobotrys (26)
Allomaieta (3)
Allomorphia (6)
Alloneuron (5)
Amphiblemma (2)
Amphorocalyx (1)
Anaectocalyx (2)
Antherotoma (9)
Appendicularia (1)
Arthrostema (1)
Arthrostemma (7)
Astronia (1)
Astronidium (3)
Axinaea (23)
Barthea (2)
Behuria (1)
Bellucia (5)
Bertolonia (2)
Blakea (81)
Blastus (9)
Brachyotum (51)
Bredia (14)
Bucquetia (3)
Calophysa (1)
Calvoa (6)
Calycogonium (7)
Cambessedesia (2)
Castratella (2)
Catanthera (11)
Catocoryne (1)
Centradenia (6)
Centradeniastrum (2)
Centronia (10)
Chaetolepis (10)
Chaetostoma (6)
Charianthus (1)
Cincinnobotrys (4)
Clidemia (162)
Comolia (10)
Comoliopsis (1)
Conostegia (42)
Cremanium (2)
Cyphotheca (1)
Desmoscelis (2)
Dicellandra (1)
Dichaetanthera (13)
Dinophora (1)
Dionycha (1)
Diplarpea (1)
Diplectria (1)
Diplochita (1)
Dissochaeta (2)
Dissotis (21)
Ernestia (7)
Florbella (1)
Fordiophyton (9)
Graffenrieda (50)
Gravesia (35)
Guyonia (1)
Heeria (1)
Henriettea (31)
Henriettella (28)
Heterocentron (14)
Heteronoma (2)
Heterotis (6)
Heterotrichum (1)
Huberia (2)
Huilaea (3)
Icaria (1)
Killipia (1)
Lavoisiera (2)
Leandra (123)
Lijndenia (12)
Loreya (10)
Macairea (20)
Macrocentrum (18)
Maieta (4)
Mallophyton (1)
Marcetia (4)
Mecranium (15)
Medinilla (22)
Meisneria (1)
Melastoma (9)
Melastomastrum (2)
Memecylon (31)
Meriania (65)
Merianthera (1)
Miconia (735)
Microlepis (1)
Microlicia (14)
Monochaetum (42)
Monolena (8)
Mouriri (55)
Myriaspora (1)
Naudinia (1)
Neblinanthera (1)
Necramium (1)
Nepsera (1)
Ochthocharis (1)
Opisthocentra (1)
Osbeckia (10)
Ossaea (36)
Oxyspora (5)
Pachyanthus (1)
Pachyloma (3)
Pentossaea (7)
Phaeoneuron (2)
Phainantha (4)
Phyllagathis (27)
Pilocosta (5)
Plagiopetalum (2)
Pleiochiton (2)
Pleroma (2)
Poteranthera (1)
Preussiella (1)
Pternandra (1)
Pterogastra (2)
Pterolepis (7)
Pyramia (1)
Rhexia (12)
Rhynchanthera (15)
Rousseauxia (11)
Sagraea (19)
Salpinga (8)
Sandemania (1)
Sarcopyramis (2)
Schwackaea (1)
Scorpiothyrsus (3)
Siphanthera (8)
Sonerila (6)
Spathandra (2)
Sporoxeia (2)
Stanmarkia (2)
Staphidiastrum (1)
Staphidium (1)
Stussenia (1)
Styrophyton (1)
Tateanthus (1)
Tessmannianthus (6)
Tetrazygia (13)
Tetrazygiopsis (5)
Tibouchina (152)
Tigridiopalma (1)
Tococa (46)
Topobea (47)
Trembleya (4)
Triolena (20)
Tristemma (4)
Votomita (8)
Warneckea (30)
Wurdastom (8)